Algemene voorwaarden

Per 01-09-2022

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

 1. De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. De docent(e) begeleidt de deelnemer naar zijn/haar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. De docent(e) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de oefeningen binnen het kader van de lessen. De studio is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. De studio is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.
 3. Bij het aangaan van een lidmaatschap verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy verklaring van de studio, in te zien via de website via www.yogaleiderdorp.com

2. Lidmaatschap en betaling

 1. De betaling van het maandelijkse lidmaatschap en de losse lessen vindt plaats door middel van automatische incasso. De deelnemer ondertekent hiertoe het formulier, wat na inschrijving aangereikt wordt door de Studio.
 2. Als de deelnemer dat wenst kan in overleg gekozen worden voor betaling van het lidmaatschap via bankoverschrijving, op basis van maandelijkse facturering. Voor betaling per maandelijkse factuur worden administratiekosten in rekening gebracht, € 4,50 per factuur.
 3. Het maandlidmaatschap geeft het recht om, binnen de betreffende kalendermaand, het aantal les(sen) te volgen waarvoor de deelnemer het abonnement heeft afgesloten.
 4. Het maandelijkse lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met telkens 1 maand. Opzegging van het maandelijkse lidmaatschap dient persoonlijk of via mail te gebeuren, uiterlijk vóór de 1e van de volgende kalendermaand.
 5. Tijdelijk stopzetten van het abonnement is mogelijk voor een termijn van maximaal 3 maanden. Bij heractivering zullen de administratiekosten, te weten € 15,00, niet worden gerekend. Bij heractivering van het lidmaatschap na een tijdelijke stop, kan een plaats in de (vaste) les niet worden gegarandeerd.
 6. De studio kan jaarlijks de tarieven verhogen met het prijsindexcijfer. De tariefsverhoging zal tijdig gecommuniceerd worden naar de  leden.

3. Inschrijving en afwezigheid

 1. De deelnemer ontvangt na inschrijving voor het maandlidmaatschap, of na aanmelding voor de losse lessen, een activatielink voor het persoonlijke portaal met het lesrooster op Virtuagym.
 2. Iedere deelnemer met een maandelijks doorlopend lidmaatschap kan zichzelf in- en uitboeken voor de lessen via het persoonlijke portaal op Virtuagym. Mocht dit niet lukken kan de deelnemer zich in- of uitboeken via mail of Whatsapp naar Lieke.
 3. De deelnemers die losse lessen volgen kunnen zich vanaf een week voor de betreffende les aanmelden via mail of app. Hierbij geldt vol is helaas vol.
 4. Bij het maandlidmaatschap is de deelnemer verzekerd van een plaats in zijn/haar vaste les. Deze lessen worden per half jaar ingeboekt door Lieke. Bij afwezigheid dient de deelnemer zichzelf tijdig uit te boeken. (zie 3.6)
 5. In geval van afwezigheid dient de deelnemer zichzelf uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les uit het rooster te halen. Bij het doorlopende abonnement kan de gemiste les binnen dezelfde kalendermaand worden ingehaald op een ander tijdstip. Hiervoor dient de deelnemer zichzelf in te schrijven via het portaal (of via mail/Whatsapp). Bij de losse les wordt bij tijdige afmelding de les niet in rekening gebracht.
 6. Bij afwezigheid zonder melding of uitschrijving binnen 24 uur voor aanvang van de les, wordt de les gerekend als gevolgde les. Dit geldt zowel voor de doorlopende abonnementen als de losse lessen.
 7. Als er geen deelnemers ingeschreven staan, tenminste 24 uur voor aanvang van de les, zal deze les vervallen en (eenmalig) uit het portaal worden gehaald. 
 8. Bij vakantie van de deelnemer kunnen de gemiste lessen in de periode voor en na de vakantie worden ingehaald. Als dit buiten de lidmaatschapsmaand valt, kan in overleg de geldigheid van de credits worden aangepast.

4. Regels gedurende de les

 1. Het dragen van buitenschoeisel in de trainingszaal is niet toegestaan.
 2. Bij de yoga- en de pilateslessen is de deelnemer i.v.m. hygiëne verplicht om, binnen 2 weken na inschrijving, zijn/haar eigen yogamat aan te schaffen en te gebruiken. Bij het volgen van en proefles, gebruikmaking van het kennismakingsaanbod en de cadeaukaarten kan voor de duur van deze periode gebruik gemaakt worden van de leenmatten.
 3. In de trainingszaal is het niet toegestaan om te eten. Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.
 4. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen foto’s of video’s te maken tijdens de lessen.
 5. In de studio benaderen we iedereen respectvol, ongeacht onder andere sekse, religie of afkomst. Mochten er uitlatingen gedaan worden die niet bij deze benadering passen, behouden we ons het recht voor om het lidmaatschap per direct te beëindigen.

5. Feestdagen, vakantiesluiting en annulering van lessen

 1. Op officiële feestdagen en op 3 oktober is de studio gesloten. De officiële feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en 1e en 2e Kerstdag. Deze dagen zullen tijdig worden aangegeven in het portaal en in de maandelijkse nieuwsbrief. Eventuele gemiste lessen kunnen worden ingehaald in dezelfde kalendermaand als waar de feestdag in valt. In de zomer- en kerstvakantie kan er gewerkt worden met een aangepast lesrooster.
 2. Tijdens onvoorziene sluiting van de studio, vanwege ziekte of persoonlijke omstandigheden, zullen de gemiste lessen in mindering worden gebracht op de eerstkomende factuur na de onvoorziene sluiting.

 

© 2009 – 2022 Resultspersonaltraining

Yoga Leiderdorp